Fundacja Polsat

3 czerwca Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka w Otwocku

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

 

 

 

 

 

3 czerwca Powiat Otwocki i Miasto Otwock zapraszają na Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka.  W tym dniu od godz. 12 w Parku Miejskim będzie moc darmowych atrakcji dla dzieci i młodzieży m.in. warsztaty tematyczne, "dmuchańce" dla dzieci, symulatory jazdy samochodem WRC i F1, tor Seagway.

o godz. 14.30 zapraszamy na Koncert Anny Wyszkoni, Arki Noego, Joanny i Tomasza Popławskich oraz Zespołu Tańca Polskiego.

o godz. 19.00 zapraszamy na Koncert Kayah, Urszuli, Bednarka, zespołu Big Cyc oraz Danzela.

Podczas Pikniku odbędzie się Loteria Charytatywna. Kupując cegiełkę możesz pomóc chorym dzieciom, a także wesprzeć Oddział Pediatryczny Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku i uczestniczyć w losowaniu atrakcyjnych nagród.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

Regulamin loterii fantowej

 

1.  Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Z serca dla naszych Dzieci”. Loteria jest organizowana w ramach Rodzinnego Pikniku z okazji Dnia Dziecka, zwanego dalej „Piknikiem”.

 

2.  Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Fundacją „POLSAT” z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135921, NIP 525-15-75-456, Regon 011990066

3.  Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator Loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, Delegatura II w Warszawie, ul. Utrata 4, 00-001 Warszawa.

 

4.  Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471 t.j.).

 

5.  Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie/obszarze Parku Miejskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9, 05-400 Otwock w trakcie Pikniku.

 

6.  Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z Loterii zostanie w całości przeznaczony na pomoc chorym dzieciom, a także na uzupełnienie wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock.

 

7.  Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 03.06.2017r. o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 03.06.2017r. o godz. 18:30.

 

8.  Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

2. Organizator przewiduje sprzedaż 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto. Poszczególne losy oznaczone są  numerami od 00001 do 18000.

 

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów

Sprzedaż losów odbywać się będzie w dniu 03.06.2017r. w godzinach od 12:00 do 18:15 w punktach sprzedaży w Parku Miejskim w Otwocku przy ul. Filipowicza 9, 05-400 Otwock.

 

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2. W Loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim
w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do Loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

11.  Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest:

a)     zakup losu  za kwotę 10 (słownie: dziesięć) zł brutto za sztukę w miejscach, o których mowa w punkcie 9 regulaminu,

b)     oderwanie części losu, zwanej dalej kuponem kontrolnym i wrzucenie go do zabezpieczonej i oznakowanej urny znajdującej się obok sceny Pikniku.

11.2. Każdy z uczestników Loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów.

 

12.  Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodami w loterii są telefony komórkowe:

HUAWEI P10 Dual SIM LTE Black w ilości 10 sztuk, po 2 176,59 zł złotych brutto każda;

LG G5 SE H840 LTE TITAN w ilości 5 sztuk, po 1 752,86 zł złotych brutto każda;

Samsung Galaxy A5 (2017) A520 LTE Gold w ilości 19 sztuk, po 1 618,41 zł złotych brutto każda;

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 61 279,99 zł złotych brutto.

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 34%.

12.5. Fundatorem nagród jest Organizator.

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

 

 

 

 

13.  Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowania nagród odbędą się w dniu 03.06.2017r. w trakcie Pikniku  w godz. 13:00 – 18:30. Losowania odbywać się będą spośród wszystkich kuponów kontrolnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu. Losowania odbywać się będą na małej scenie Pikniku.

13.2. Losowania poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „Z serca dla naszych Dzieci” powołanej przez Organizatora, zwanej dalej „Komisją Loterii”, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Każde losowanie nagród zostanie ogłoszone z małej sceny Pikniku na 5 minut przed jego rozpoczęciem.

13.3. O godz. 13:00 odbędzie się losowanie następujących nagród: HUAWEI P10 Dual SIM LTE Black w ilości 2 sztuk, LG G5 SE H840 LTE TITAN w ilości 1 sztuka, Samsung Galaxy A5 (2017) A520 LTE Gold w ilości 3 sztuki.

O godz. 14:00 odbędzie się losowanie następujący nagród: HUAWEI P10 Dual SIM LTE Black w ilości 2 sztuk, LG G5 SE H840 LTE TITAN w ilości 1 sztuka, Samsung Galaxy A5 (2017) A520 LTE Gold w ilości 3 sztuki.

O godz. 16:15 odbędzie się losowanie następujący nagród: HUAWEI P10 Dual SIM LTE Black w ilości 2 sztuk, LG G5 SE H840 LTE TITAN w ilości 1 sztuka, Samsung Galaxy A5 (2017) A520 LTE Gold w ilości 3 sztuki.

O godz. 16:45 odbędzie się losowanie następujący nagród: HUAWEI P10 Dual SIM LTE Black w ilości 2 sztuk, LG G5 SE H840 LTE TITAN w ilości 1 sztuka, Samsung Galaxy A5 (2017) A520 LTE Gold w ilości 3 sztuki.

O godz. 17:30 odbędzie się losowanie następujący nagród: HUAWEI P10 Dual SIM LTE Black w ilości 1 sztuka, LG G5 SE H840 LTE TITAN w ilości 1 sztuka, Samsung Galaxy A5 (2017) A520 LTE Gold w ilości 3 sztuki.

O godz. 18:30 odbędzie się losowanie następujący nagród: HUAWEI P10 Dual SIM LTE Black w ilości 1 sztuka, Samsung Galaxy A5 (2017) A520 LTE Gold w ilości 4 sztuki.

Prowadzący losowanie ze sceny wyczytywać będzie numery wylosowanych kuponów kontrolnych. Właściciel losu o tym samym numerze co wylosowany kupon kontrolny zgłasza się po odbiór nagrody. Właściciel losu zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu odbioru nagrody oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z wydaniem nagrody.

13.4. W przypadku wylosowania kuponu niekompletnego lub nieprawidłowego, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii stwierdzi nieważność takiego losu i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.5. Numer kuponu kontrolnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród w danej godzinie, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu. Posiadacz losu z tym samym numerem winien zgłosić się do prowadzącego losowanie niezwłocznie w trakcie trzykrotnego wywoływania wylosowanego numeru.

13.6. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 13.5., na jego miejsce Organizator wylosuje kolejny kupon kontrolny.

 

14.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie wszystkich nagród zwycięzcom nie może nastąpić później niż w dniu 03.06.2017, w czasie trwania Pikniku.

14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi na kolejną wylosowaną osobę.

 

15.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. Komisja Loterii sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników losowania loterii.

 

16.  Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 30 dni od daty upływu terminu wydania nagród.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii. Termin rozpatrzenia  reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.5. Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

17.  Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia,
w którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

18.  Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora
i w miejscach sprzedaży losów, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, Delegatura II w Warszawie, ul. Utrata 4, 00-001 Warszawa, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

18.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b  wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej Loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471 t.j.).