Fundacja Polsat

Jak można otrzymać grant?

O dotację w ramach Programu Grantowego Danone "Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!" mogą się ubiegać:

 • organizacje pozarządowe,
 • grupy nieformalne (np. rady rodziców, grupy młodzieżowe, szkolne kluby wolontariatu),
 • ośrodki kultury,
 • biblioteki,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja.

Instytucje ubiegające się o dotację muszą prowadzić działalność na terenie Polski, a zgłaszane projekty muszą być również realizowane wyłącznie na terenie Polski.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację:

Przygotowanie projektu

 • Projekt powinien łączyć 2 cele: dożywianie dzieci i wspieranie ich rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi projektami grantowymi.
 • Projekt zgłoszony do Programu Grantowego musi rozpocząć się nie wcześniej niż 2 stycznia 2008 r., a zakończyć nie później niż 30 czerwca 2008 r.
 • Realizacja projektu nie musi trwać przez cały ten okres, nie jest jednak możliwe przedłużenie realizacji projektu.
 • Projekt nie musi zakładać wydatkowania całej dotacji w wysokości 5.000 zł na posiłki dla dzieci. Może ona zostać przeznaczona także na inne cele, jak np. wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty z dziećmi, na chłodnię, naczynia kuchenne itp. Zaplanowane wydatki muszą jednak przyczyniać się do wydawania jak największej liczby posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci.
 • Projekt nie może promować agresji i dyskryminować mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych i innych.
 • Działania w ramach projektu realizowane przez organizacje pozarządowe muszą być zgodne z działalnością pożytku publicznego, w przypadku grup nieformalnych organizacja partnerska musi prowadzić działalność zgodną z działalnością pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873). Organizacja/instytucja może zgłosić do programu jeden projekt.

Przygotowanie i złożenie wniosku:

 • Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Grantowego Danone jest złożenie wniosku w formie czytelnie wypełnionego formularza wniosku do Programu Grantowego Danone (wzór wniosku, regulamin programu oraz informacja o programie są załączone poniżej).
 • Wniosek powinien być złożony w dwóch wydrukowanych egzemplarzach wraz z wymaganymi formalnie załącznikami oraz zapisem elektronicznym (na płycie CD lub dyskietce) do siedziby Danone Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Program Grantowy Danone”.