Fundacja Polsat

O programie grantowym

Celem Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!” jest wsparcie inicjatyw lokalnych, które, funkcjonując na co dzień w społecznościach lokalnych, przeciwdziałają niedożywieniu oraz marginalizacji dzieci i młodzieży na najbardziej podstawowym poziomie, poprzez niewielkie, ale jakże ważne projekty odpowiadające bezpośrednio na specyficzne potrzeby danej miejscowości i jej mieszkańców.

Celem Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!” jest wsparcie inicjatyw lokalnych, które, funkcjonując na co dzień w społecznościach lokalnych, przeciwdziałają niedożywieniu oraz marginalizacji dzieci i młodzieży na najbardziej podstawowym poziomie, poprzez niewielkie, ale jakże ważne projekty odpowiadające bezpośrednio na specyficzne potrzeby danej miejscowości i jej mieszkańców.

W ramach programu firma Danone przyznaje co roku 32 dotacje w wysokości 5.000 zł na realizację autorskich inicjatyw, dzięki którym dzieci nie są głodne, a jednocześnie mogą się rozwijać, bawić, uczyć się zaradności życiowej oraz budować poczucie własnej wartości.

Zakładane rezultaty projektów, które uzyskają dotacje:

  • Zmniejszenie niedożywienia wśród dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie funduszy Danone przeznaczonych na zapewnienie jak największej liczby ciepłych posiłków dla dzieci;
  • Zrealizowanie projektów na rzecz dożywiania i walki ze społecznym wykluczeniem dzieci i młodzieży w lokalnych społecznościach na terenie całej Polski;
  • Wsparcie projektów, które przyczynią się do wszechstronnego rozwoju i aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • Zbudowanie bazy najlepszych praktyk, które potencjalnie mogłyby w przyszłości zostać wykorzystane przez inne inicjatywy i organizacje.

Szczególnie cenione są projekty, które opierają się na rzetelnej diagnozie potrzeb i możliwości lokalnego środowiska oraz włączają do działań same dzieci, tak, aby dzieci stały się aktywnym uczestnikiem lub bezpośrednim realizatorem projektu. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań na danym terenie, w danym środowisku.