Fundacja Polsat

Rodzina - Dom Budowany Miłością

W Polsce ogólna liczba sierot społecznych utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 70 tys. osób. Około 45 tys. pozostaje pod opieką rodzin zastępczych, a ponad 20 tys. przebywa w placówkach opiekuńczo wychowawczych w tym, w większości, w domach dziecka. Placówki te, w związku z dużą liczbą wychowanków oraz wielozmianowym systemem pracy wychowawców, nie są w stanie prawidłowo przygotować dzieci do życia w społeczeństwie, jak również pomóc im w usamodzielnieniu po uzyskaniu pełnoletniości.

2007 - Fundacja POLSAT razem z Fundacją Przyjaciółka rozpoczęły realizację nowego programu ogólnopolskiego Rodzina - Dom Budowany Miłością. Program realizowany jest dzięki wsparciu PTE POLSAT.

 

W Polsce ogólna liczba sierot społecznych utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 70 tys. osób. Około 45 tys. pozostaje pod opieką rodzin zastępczych, a ponad 20 tys. przebywa w placówkach opiekuńczo wychowawczych w tym, w większości, w domach dziecka. Placówki te, w związku z dużą liczbą wychowanków oraz wielozmianowym systemem pracy wychowawców, nie są w stanie prawidłowo przygotować dzieci do życia w społeczeństwie, jak również pomóc im w usamodzielnieniu po uzyskaniu pełnoletniości.

Celem programu Rodzina – Dom Budowany Miłością jest stworzenie prawdziwych rodzin osieroconym lub odrzuconym dzieciom. W ramach przedsięwzięcia prowadzone są działania, mające zachęcić władze samorządowe do budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. System ten ma być oparty na poszanowaniu zasady dobra dziecka, autonomii rodziny oraz prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Organizatorzy programu poświęcą się zarówno zbieraniu funduszy na realizację postawionego celu, jak również edukacji samorządów i społeczeństwa. Program ma za zadanie promować dobre praktyki i pomagać tym powiatom, którym do stwarzania i rozwijania form rodzinnych brakuje jedynie pieniędzy.

Wierzymy, że współpraca dwóch fundacji z władzami lokalnymi, może w realny sposób zmienić sytuację rodzin i dzieci, które wymagają pomocy. 

Wspólnie będziemy budować, dostosowywać, remontować i podejmować wiele innych działań, dzięki którym każde dziecko w powiecie będzie miało szanse na wychowanie w rodzinie!

Podstawowy warunek, który muszą spełnić powiaty jest jeden:

"Powiat, który będzie aplikował do udziału w programie, powinien mieć lub być w trakcie budowania przemyślanej polityki, zmierzającej do mądrej reformy opieki nad dzieckiem, rodziną i rozwijania rodzinnych form opieki."

Dokonując przyznania Dofinansowania na rzecz określonego powiatu, będziemy ustalali taki zakres pomocy aby mógł zostać sfinansowany co najmniej jeden zamknięty etap rozwoju rodzinnych form opieki.
W efektach, oczekujemy istotnych zmian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną w danym powiecie.
Pomoc może być udzielona wyłącznie w formie Dofinansowania działań na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki.
Fundacja POLSAT oraz Fundacja Przyjaciółka udzielają Dofinansowania w miarę posiadanych środków.