Fundacja Polsat

Jak można otrzymać grant?

Aby skutecznie walczyć z problemem niedożywienia dzieci w Polsce, niezbędne jest zaangażowanie i współdziałanie przedstawicieli społeczności lokalnych. To nauczyciele, rodzice, opiekunowie, działacze organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni są najbliżej tego problemu, znają jego przyczyny i wiedzą co jest potrzebne, aby ten problem zniwelować.

Prezentujemy przykłady wybranych Koalicji zawiązanych w ramach Akademii Podziel się Posiłkiem, które powstały z inicjatywy takich aktywnych członków społeczności lokalnych, którzy chcą działać na rzecz dzieci, takimi środkami, jakimi dysponują.

Koalicja Podziel się Posiłkiem w Gimnazjum nr 5 w Olsztynie

Na początku roku szkolnego 2005/2006 w Gimnazjum nr 5 w Olsztynie sprawdzono ile dzieci potrzebuje dożywiania i jednocześnie nie jest objętych żadnym programem pomocy. Okazało się, że takich uczniów było aż 116. Dlatego szkoła zdecydowała się na przyłączenie się do Akademii Podziel się Posiłkiem i pozyskanie dodatkowego wsparcia w dożywianiu dzieci. Dzięki pomocy Banku Żywności w Olsztynie, szkole udało się pozyskać partnerów, którzy zaoferowali swoją pomoc w dożywianiu. Hurtownia mięsa i drobiu, dystrybutor nabiału oraz firma dostarczająca produkty do sklepów i hurtowni zaoferowały korzystne upusty na zakup produktów na posiłki. Pięć osób prywatnych zdecydowało się pokrywać koszty obiadów dla kilku uczniów, jedna osoba zaoferowała pomoc w transporcie produktów do szkoły. Również Komenda Policji Miejskiej podjęła się finansowania obiadów dla kilku uczniów. Inicjatywą wykazał się także Samorząd Uczniowski, który, wspólnie ze Szkolnym Kołem PCK, zorganizował świąteczne zbiórki żywności, a pozyskaną żywność przekazał w formie paczek najbardziej potrzebującym uczniom. Dodatkowo zorganizował aukcję charytatywną prac dzieci podczas zebrań z rodzicami, z której dochód został przekazany na dożywianie uczniów Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich

15 listopada 2006 pomiędzy: Szkołą Podstawową w Babiętach Wielkich, Prezesem Spółdzielni Mleczarskiej, właścicielem Piekarni w Suszu, właścicielem Sklepu Mięsnego w Suszu, właścicielem Sklepu Spożywczego w Redakach, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, proboszczem Parafii w Redakach oraz lokalnymi artystkami ludowymi zawarta została koalicja pod patronatem Akademii Podziel się Posiłkiem w celu likwidacji lokalnego problemu niedożywienia.

W ramach podejmowanych działań Szkoła Podstawowa, przy współpracy z partnerami, zapewnia swoim uczniom przynajmniej jeden posiłek dziennie.

Na szczególną uwagę zasługuje pomysł na organizację festynu oraz pikniku dla lokalnej społeczności, który odbywa się raz do roku przy głębokim zaangażowaniu wszystkich partnerów koalicji, między innymi lokalnych artystek, które przekazują na aukcje swoje wyroby: własnoręcznie wykonane hafty i koronki. W czasie festynu organizowane są różnorodne konkursy zachęcające do udziału w zabawie oraz przyznawane są nagrody dla najlepszych i najaktywniejszych, organizowana jest również aukcja zdobytych fantów i przedmiotów, z której całkowity dochód przekazywany jest na zakup produktów żywnościowych przeznaczonych na posiłki dla dzieci.

Ogromne zaangażowanie personelu szkoły w zdobywanie środków pieniężnych pozwala na finansowanie wyżej wspomnianych nagród. Dzięki takim pomysłom znacznie wzrasta świadomość istnienia problemu niedożywienia dzieci, cała społeczność lokalna ma możliwość zaangażowania się w walkę z problemem, a jednocześnie następuje integracja społeczności.

Ponadto, w ramach angażowania rodziców, wychowawcy prowadzą rozmowy-pogadanki na temat „Zdrowego żywienia dzieci”. Natomiast w ramach angażowania dzieci, organizowany jest konkurs plastyczny pod hasłem „My nie marnujemy żywności” oraz konkurs wiedzy „Żyj zdrowo”, przeprowadzane są też lekcje dotyczące zdrowego odżywiania oraz niemarnowania żywności.

Samorząd szkolny organizuje akcję humanitarną pod hasłem „Wszyscy jesteśmy świętymi Mikołajami”, która polega na zebraniu darów w postaci ubrań i zabawek, a następnie rozdaniu ich potrzebującym dzieciom.

Liczba dzieci objętych wsparciem koalicji - 131.

Zespół Szkół w Janowie

We wrześniu 2007 Zespół Szkół w Janowie zgłosił się do Akademii „Podziel się Posiłkiem”, aby w swoim środowisku lokalnym zmierzyć się z problemem niedożywienia dzieci. Do koalicji zaproszono właściciela miejscowego sklepu, właściciela piekarni oraz miejscowych rolników. Do działań włączył się także Samorząd Uczniowski. Pierwszą akcją, którą szkoła zorganizowała, była zbiórka żywności przeprowadzona we wrześniu. 50% pozyskanej żywności przekazano do Szkoły Podstawowej w Muszakach.

Przeprowadzono lekcje na tematy: „Twoje zdrowie w Twoich rękach”, „Zdrowie na talerzu”, „Zdrowe i niezdrowe smakołyki”. W ramach lekcji i zajęć świetlicowych odbywały się warsztaty kulinarne, na których uczniowie poznawali podstawowe zasady odżywiania, przygotowywali posiłki, omawiali ich skład oraz wartości odżywcze. Podkreślali ich znaczenie z perspektywy prawidłowego funkcjonowania organizmu.

W maju 2008 odbył się festyn „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Celem festynu była promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia, promocja aktywności fizycznej, podkreślanie znaczenia właściwego odżywiania. Do uczestnictwa w festynie zaproszono przedstawicieli Sanepidu, PCK, Policji, Ochotniczej Staży Pożarnej. Na boisku ustawiono tematyczne stacje ze zdrową żywnością, stacje pomiaru ciśnienia tętniczego, aktywności fizycznej, udzielania pierwszej pomocy, wyposażenia wozu strażackiego. Przedstawiciele stacji na scenie prezentowali swoje stacje i zachęcali do ich odwiedzania.

Działania Akademii PsP w roku szkolnym 2007/2008 zakończono wspólnym spotkaniem na świeżym powietrzu przy grillu. Poznano zasady zdrowego grillowania, aczkolwiek zastanawiano się czy są to rzeczywiście zdrowe potrawy. Zdrowe czy nie - wszyscy zgodnie stwierdzili, że są one smaczne i łatwo je przyrządzić.

Liczba dzieci objętych wsparciem koalicji - 70.

Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich

11 grudnia 2006 w Kowalach Oleckich zawarta została koalicja pod patronatem Akademii Podziel się Posiłkiem pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Henryka Mareckiego, GOSP w Kowalach Oleckich, Spółdzielnią Mleczarską „Mlekpol” w Grajewie, Radą Rodziców, Wójtem i Urzędem Gminy w Kowalach Oleckich oraz Samorządem Uczniowskim przy SP.

Mając na celu dobro dzieci oraz walkę z problemem ich niedożywienia, partnerzy koalicji zobowiązali się aktywnie realizować założone cele. Dzieci mają zapewniony przynajmniej jeden posiłek dziennie. W tej Szkole szczególnie ważne jest zaangażowanie w zdobywanie środków i produktów potrzebnych do przygotowywania posiłków. Oprócz regularnego szukania sponsorów oraz zdobywania środków pieniężnych na dożywianie dzieci, Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodzicielską systematycznie dbają o zagospodarowanie działki szkolnej. Zebrane owoce i warzywa przekazywane są do szkolnej stołówki.

Samorząd Uczniowski działający przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich udziela się przy organizowaniu akcji „Świąteczna pomoc dzieciom”. Pozyskane w ramach tej akcji pieniądze zostają przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom w formie produktów żywnościowych lub przyborów szkolnych. Dwa razy w roku, dzięki zaangażowaniu osób prywatnych, możliwe jest zrobienie świątecznych paczek żywnościowych.

W roku szkolnym 2007/2008 pozyskano kolejną osobę, która zaoferowała regularne przekazywanie bułek na rzecz dzieci.

Liczba dzieci objętych wsparciem koalicji – 175 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Koalicja w ramach Akademii „Podziel się Posiłkiem” została zawarta pomiędzy: Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji ELGRAD, Przedsiębiorstwem Montażowo-Budowlanym ELZAM-BUD, Caritas Polska i PCK Oddział w Elblągu, Kołem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Radą Rodziców przy SOSW.

W ramach działań koalicji zrealizowano:

  • konkursy: plastyczny „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”, wiedzy o zdrowiu „Wiem co jem” oraz „Kultura spożywania posiłków”;
  • akcje: „Szklanka mleka”, „Sztafeta kanapkowa – podziel się śniadaniem”, „Słodka bułka”, charytatywna „Dzieci – Dzieciom”, dzięki której pozyskano produkty żywnościowe, bezpłatne dożywianie dzieci z rodzin najuboższych – drugie śniadania i obiady, festyn rekreacyjno-sportowy „Dzień Dziecka dla wszystkich – plenerowa stołówka dla wszystkich”, „Przekaż 1% na organizację pożytku publicznego” – pozyskiwanie środków na dożywianie dzieci;
  • zajęcia tematyczne: spotkania ze szkolną pielęgniarką na temat zdrowego odżywiania, cykl zajęć dotyczących zdrowej żywności, wycieczki do sklepu ze zdrową żywnością, spotkanie z dietetykiem, zajęcia kulinarne, wycieczki w ramach zajęć edukacji prozdrowotnej, ekologicznej i regionalnej;
  • programy edukacyjne: opracowanie i realizacja programu edukacji prozdrowotnej „Zdrowym być, zdrowo żyć” oraz „Zdrowia też trzeba się nauczyć”, realizacja ogólnopolskiego programu „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”.

Szkoła w 2006 roku otrzymała „Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie” nadany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Liczba dzieci objętych wsparciem koalicji – 120 osoby.