Fundacja Polsat

KONKURS GRANTOWY „RODZINA, DOM BUDOWANY MIŁOŚCIĄ” ZASADY I EDYCJI KONKURSU

KONKURS GRANTOWY „RODZINA, DOM BUDOWANY MIŁOŚCIĄ” ZASADY I EDYCJI KONKURSU

Celem ogólnopolskiego konkursu „RODZINA - DOM BUDOWANY MIŁOŚCIĄ" jest wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych w propagowaniu rodzinnej opieki zastępczej, wspieraniu opiekunów zastępczych, powierzonych dzieci, budowaniu relacji pomiędzy dziećmi przyjętymi a biologicznymi, podnoszenie kompetencji i wiedzy opiekunów i standardów rodzinnej opieki zastępczej.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe: stowarzyszenia i fundacje, utworzone przez opiekunów zastępczych lub działające lokalnie na ich rzecz.

Granty zostaną przyznane w obszarze WSPÓLNOTA  (działania integrujące dzieci biologiczne opiekunów zastępczych z dziećmi przyjętymi, działania integrujące opiekunów zastępczych z danego terenu, działania sprzyjające poprawieniu relacji pomiędzy opiekunami zastępczymi a pracownikami centrów pomocy rodzinie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej)

Przebieg konkursu:
Pierwszy etap to składanie krótkich opisów działania organizacji i diagnozy potrzeb lokalnych w obszarze rodzinnej opieki zastępczej.
Do drugiego etapu zaproszone zostaną tylko wybrane organizacje, które najlepiej odpowiadają założeniom przyjętych przez organizatorów konkursu. Warunkiem udziału w drugim etapie jest wypełnienie wniosku i przesłanie wymaganych dokumentów.

Decyzja o dofinansowaniu:
Decyzje o dofinansowaniu zostaną podjęte w oparciu o opinię komisji przyznającej granty.
Maksymalna kwota dotacji wynosi 10.000 zł. W każdym roku zostanie przyznanych 10 grantów.
Wnioski są rozpatrywane raz w roku:

do 12 kwietnia   - złożenie krótkich opisów działania organizacji i diagnozy,
do 20 kwietnia   - zaproszenie wybranych organizacji do drugiego etapu i złożenia wniosku,
do 7 maja         - złożenie wniosków o dotacje,
do 14 maja        - decyzja o przyznaniu dofinansowania


Preferowane będą działania realizowane poza dużymi miastami.
O dotacje mogą ubiegać się jedynie organizacje zaproszone do drugiego etapu, które:
· działają lokalnie dłużej niż 12 miesięcy,
· prowadzą działania na rzecz dzieci w rodzinnej opiece zastępczej (przyjętych i dzieci biologicznych opiekunów - łącznie), opiekunów zastępczych (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka), usamodzielnionej młodzieży,
· złożą w terminie opis działania organizacji i diagnozę na formularzu on-line,
· dysponowały w minionym roku kalendarzowym budżetem w wysokości, co najmniej 200% wartości wnioskowanego grantu (jeżeli wniosek o dotację został złożony na 10.000 zł, organizacja musiała dysponować w minionym roku budżetem minimum 20.000 zł),
· pozyskają środki na realizacje wnioskowanych działań w wysokości, co najmniej 20% całego budżetu projektu (możliwy jest wkład własny w postaci pracy wolontariackiej lub w postaci np. wykorzystania pomieszczeń własnych organizacji pod warunkiem, że zostaną wycenione i uwzględnione w budżecie),
· po przejściu do drugiego etapu złożą w terminie wniosek on-line i wszystkie wymagane dokumenty (m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za miniony rok przesłane do organu nadzoru, kopie KRS i statutu).

Dotacja przyznawana jest maksymalnie na działania trwające nie dłużej niż do końca czerwca roku następnego (około 7 miesięcy).

Proces podejmowania decyzji:
Pod względem formalnym wnioski są oceniane przez koordynatora programu.
Decyzje o przyznaniu grantu podejmuje Komisja wyłoniona przez organizatorów.

Członkowie Komisji będą oceniali nadesłane wnioski w oparciu o:
· zgodność z celem konkursu,
· spełnianie kryteriów merytorycznych,
· zaangażowanie realizatorów projektu,
· zasadność i klarowność wydatków zamieszczonych w budżecie,
· subiektywną ocenę członka Komisji.

Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwołania.